FREE SHIPPING with an order from €30!!

VACATURES BROUWERIJ HOOP

 

Operator-Voorman Brouwerij
Brouwerij Hoop – Zaandijk

Altijd al willen werken in een kleinschalige Bier Brouwerij? Dit is je kans!

In historisch Zaandijk verrees in 2016 een nieuwe brouwerij, genaamd Brouwerij HOOP. Gelegen onder de rook van de Zaanse Schans, de favoriete bestemming van jaarlijks ruim twee miljoen toeristen, werken we de beste apparatuur. De brouwerij produceert per jaar een twintigtal bieren voor HOOP en een aantal huurbrouwers. De uiteindelijke capaciteit is ongeveer 9000 HL, waar we gestaag naartoe groeien. Dit doen wij nagenoeg energieneutraal, dankzij o.a. ruim driehonderd zonnepanelen.

Vanwege onze groei zijn wij per direct op zoek naar een

Operator-Voorman (full-time)

Kernactiviteiten
Je bent werkzaam in het Brouwteam en als voorman medeverantwoordelijk voor uiteenlopende taken buiten het brouwen zelf. Je bent de rechterhand van de Hoofdbrouwer die verantwoordelijk is voor de gehele operatie en coördinatie in de Brouwerij. Jouw verantwoordelijkheden variëren van het voorbereiden van brouw activiteiten, alle afvulwerkzaamheden tot en met de logistieke orde in de opslag. Het is flink aanpakken en iedereen van het team moet alles kunnen doen, maar we vragen jou wel de leiding te nemen van het proces vanaf het brouwen tot aan het uitleveren.

Activiteiten die in eerste instantie tot je takenpakket horen zijn:

 • Operator in de bottelarij, je werkt mee, maar je stuurt het team ook aan, doet de planning samen met de Hoofdbrouwer
 • Je lost storingen snel en adequaat op of bespreekt dit met de Hoofdbrouwer
 • Het overpompen van het bier van de brouwerij naar de bright beer tanks
 • CIP reinigen van de gist-/ lagertanks en de bright beer tanks, reinigen en afvullen van rvs-fusten, schoonmaken van de brouwerij
 • Verantwoordelijk voor de logistiek en opslag, tot aan het afleveren aan de externe logistiek

Samen met de andere teamleden vorm je een hecht team. Je werkt samen aan mooie bieren, je bent mede het gezicht van de brouwerij en ‘bij gedane arbeid’ drink je samen op gepaste tijden zelf ook een (eigen) biertje. Doel is om de productie naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te brengen, waarbij enerzijds efficiency en anderzijds orde en hygiëne de sleutels zijn naar succes.

Persoonlijke eigenschappen & Functie/ Ervaringseisen
Je werkt goed in een team en je bezit het aanstekelijke enthousiasme dat voor HOOP kenmerkend is. Je gaat verantwoordelijkheid niet uit de weg en hebt een goed technisch inzicht en oplossend vermogen. Het gehele proces luistert erg nauw, met name op het gebied van hygiëne en als teamlid ben je je bewust van jouw bijdrage daarin.

We kijken minder naar opleiding, maar meer naar wat je kan en doet. Affiniteit met bier is uiteraard van belang. Flexibiliteit ook en hoewel we vooral op vaste tijden werken (tussen 8 en 5) ben je ook evt. inzetbaar op wisselende werktijden en -dagen. Het betreft een fysieke functie waarbij veel getild wordt en omdat je in een team werkt hechten we daar veel waarde aan. Je woont in of in de omgeving van de Zaanstreek. Rijbewijs B en vooral een heftruck certificaat komen goed van pas. Omdat het Brouwteam nu al 3 nationaliteiten kent is Engels de voertaal.

Denk jij aan deze omschrijving te voldoen? Dan heeft Brouwerij HOOP een leuke, gevarieerde en zeker ook uitdagende baan voor je. Ben jij dé collega die wij zoeken en in het team past?

Stuur je CV en motivatiebrief naar vacatures@brouwerijhoop.nl.
Brouwerij Hoop | Lagedijk 69-73 | 1544 BC Zaandijk | www.hoopbier.nl 

🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧

Operator - Foreman Brewery
Hope Brewery - Zaandijk

Always wanted to work in a small Craft Beer Brewery? This is your chance!

In historic Zaandijk, a new and modern Craft Brewery, called Brouwerij HOOP (Hope), rose in 2016. Located just across the Zaanse Schans, the favorite destination of over two million tourists annually, the brewery produces about twenty beers a year for HOOP and a number of contract brewers. The final capacity is about 9000 HL, which we are hopefully achieving next year. We do this on an almost energy-neutral basis, thanks to, among other things, more than three hundred solar panels.

Due to our growth we are immediately looking for a

Operator foreman (full-time)

Core activities

You work in the brewing team and as a foreman you are jointly responsible for various tasks outside the brewing itself. You are the right-hand man of the Main Brewer who is responsible for the entire operation and coordination in the Brewery. Your responsibilities range from the preparation of brewing activities, all filling activities up to and including the logistical order in the storage. It's a lot of work and everyone on the team should be able to do everything, but we do ask that you take charge of the process from brewing to delivery.

Activities that will initially be part of your job description are:

 • Operator in the bottling plant, you cooperate, but you also manage the team, do the planning together with the head brewer
 • You solve malfunctions quickly and adequately or discuss this with the Head brewer
 • Transferring the beer from the brewery to the bright beer tanks
 • CIP cleaning of the yeast/lager tanks and the bright beer tanks, cleaning and filling of stainless steel kegs, cleaning of the brewery
 • Responsible for logistics and storage, up to delivery to external logistics 

Together with the other team members you form a close team. You work together on producing great craft beers, you are also the face of the brewery and 'when the job is done' you drink your own beer at appropriate times. The goal is to bring the production to the highest possible quality level, whereby efficiency on the one hand and order and hygiene on the other are the keys to success.

Personal Qualities & Job Requirements/Experience

You work well in a team, and you possess the contagious enthusiasm that characterizes HOOP. You do not shy away from responsibility and have a good technical insight and problem-solving abilities. The whole process listens very closely, especially in the field of hygiene and as a team member you are aware of your contribution to this. 

We look less at education (what you know), but more at what you do and your work ethics. Affinity with beer is obviously important. Flexibility is also important and although we mainly work at fixed times (between 8 and 5) you can also be deployed on changing working hours and days. It is a physical job that involves lifting and because you work in a team we attach great value to this. You live in or near (30 km?) the Zaanstreek. Driving license B and especially a forklift certificate will come in handy. Because the Brew Team already has 3 nationalities, English is the working language.

Do you think you fit this description? Then Brouwerij HOOP has a fun, varied and certainly challenging job for you. Are you the colleague that we are looking for and who fits into the team?

Send your CV and motivation letter asap to vacatures@brouwerijhoop.nl.
Brouwerij Hoop | Lagedijk 69-73 | 1544 BC Zaandijk | www.hoopbier.nl

 

   

   

  Close (esc)

  popup

  Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

  age check

  You must be at least 18 years old to view our site.

  To search

  Shopping cart

  Your shopping cart is empty
  Order now